@
Nasz adres email centrumkultury@swierzawa.pl
Kontakt telefoniczny 75 713 52 73

Siłownia

Siłownia jest czynna od Poniedziałku do Soboty w godz. 14:45 - 19:45

 

Regulamin korzystania z siłowni administrowanej przez Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Świerzawie.


1. Siłownia czynna jest od poniedziałku do soboty w godz. od 14.45 do 19.45
2. Korzystanie z siłowni jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem i pod nadzorem gospodarza obiektu.
3. Podstawą do korzystania z siłowni jest zakup biletu jednorazowego wstępu lub karnetu ( opłata za 1h – 5,00 zł; opłata za karnet miesięczny 50 zł).
4. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
5. W pomieszczeniu siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.
6. Wejście na siłownię możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym obuwiu sportowym.
7. Obowiązkowo należy korzystać ze swojego ręcznika podczas ćwiczeń.
8. Obsługa siłowni ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom bez odpowiedniego stroju sportowego lub obuwia oraz wskazującego na zużycie alkoholu lub środków odurzających.
9. Osoby poniżej 18-tego roku życia mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna (na prośbę obsługi korzystający ma obowiązek okazać dokument potwierdzający tożsamość).
10. Na siłowni obowiązuje zakaz wstępu dzieciom poniżej 14 roku życia.
11. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po zapoznaniu się z instrukcją obsługi urządzenia.
12. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub instruktora.
13. Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczuje zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenie i powiadomić obsługę.
14. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.
15. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami instrukcji w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i pomieszczenia siłowni.
16. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia- wszelkie usterki, uszkodzenie sprzętu i przyrządów należy zgłaszać administratorowi.
17. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
18. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.
19. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko w sposób zalecony przez instruktora i obsługę.
20. Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których poważnie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa, nawet jeżeli korzystanie z siłowni zostało przez te osoby opłacone i niewykorzystane.
21. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia, szkody na terenie siłowni.
22. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
23. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzeganie regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
24. Imprezy, zawody i turnieje na siłowni odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy.
25. Wszelkie skargi i wnioski należy kierować do Dyrektora Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Świerzawie ul. Jeleniogórska 58; tel.75/7135273


Halina Zychowicz-Michoń
Dyrektor CKSiT

Reklamy sponsorowane

Dowiedz się więcej na ten temat