@
Nasz adres email centrumkultury@swierzawa.pl
Kontakt telefoniczny 75 713 52 73

Zarzadzenia

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2017

 Dyrektora CKSiT w Świerzawie

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2017 ROK

CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W ŚWIERZAWIE

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

PARAGRAF

NAZWA WYDATKU

KWOTA

921

92109

4010

WYNAGRODZENIA OSOBOWE

420 000,00

921

92109

4110

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

65 000,00

921

92109

4120

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

6 000,00

921

92109

4170

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

20 000,00

921

92109

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

100 500,00

921

92109

4260

ZAKUP ENERGII (ELEKTRYCZNA, CIEPLNA, WODA, GAZ)

48 000,00

921

92109

4280

ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

330,00

921

92109

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (TRANSPORT, KOMINIARZ, WYWÓZ NIECZYSTOŚCI, PROWIZJA BANKOWA, SZKOLENIA, PRZEGLĄD GAŚNIC, ZAIKS, DOSTARCZANIE CIEPŁA

101 000,00

921

92109

4350

INTERNET

800,00

921

92109

4360

Telefon komórkowy

2 200,00

921

92109

4370

TELEFON stacjonarny

5 000,00

921

92109

4410

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

100,00

921

92109

4430

OPŁATY I SKŁADKI (UBEZPIECZENIE)

7 000,00

921

92109

4480

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

70,00

921

92109

4750

ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH

4 000,00

921

92109

 

RAZEM

780 000,00

 

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

PARAGRAF

NAZWA DOCHODU

KWOTA

921

92109

0830

WPŁYWY Z USŁUG

45 000,00

921

92109

0960

OTRZYMANE DAROWIZNY

5 000,00

921

92109

2550

DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ INSTYTUCJĘ KULTURY

730 000,00

921

92109

 

RAZEM

780 000,00

 

 

Zarządzenie nr 1/2017

Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie

z dnia 02 stycznia 2017 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu opłat oraz wynajmu pomieszczeń administrowanych przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie.

 

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r., poz. 406 ze zm.) oraz na podstawie Statutu Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie zarządza się, co następuje:

  • 1. Wprowadza się Regulamin wynajmu pomieszczeń administrowanych przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  • 2. Zatwierdza się Cennik opłat wynajmu pomieszczeń, sprzętu audiowizualnego, wyposażeniai biletów na obiekty administrowane przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  • 3. Zobowiązuje się wszystkie osoby zatrudnione w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie do przestrzegania postanowień niniejszego zarządzenia.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 1/2017

Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki

w Świerzawie z dnia 02 stycznia 2017 r.

 

Regulamin wynajmu pomieszczeń administrowanych przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie.

 

§ 1. Definicje.

1) Wynajmujący – Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie zwane dalej CKSiT.

2) Najemca – osoba fizyczna lub firma, która dokonuje rezerwacji sali i odpowiada za organizację Wydarzenia.

3) Wydarzenie – szkolenie, konferencja, projekcja filmowa, pokaz lub inna impreza organizowana przez Najemcę.

4) Uczestnik – oznacza osobę biorącą udział w Wydarzeniu.

§ 2.

1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania oraz użytkowania sal, świetlici innych pomieszczeń, do których tytuł prawny posiada CKSiT.

2. Regulamin obowiązuje Najemców, Wynajmującego i Uczestników takich Wydarzeń jak: szkolenia, konferencje, warsztaty, prezentacje, koncerty, spektakle, widowiska artystyczne, projekcje filmowe, imprezy estradowe, spotkania autorskie itp.

3. Najemca nie ma prawa wynajmowania, użyczania lub udostępniania powierzchni CKSiTpodmiotom trzecim.

4. Stawkę odpłatności za wynajem pomieszczeń CKSiT określa cennik stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 4/2016 Dyrektora CKSiTz dnia 19 maja 2016r.

5. Rezerwacji można dokonać składając wniosek do DyrektoraCKSiTna co najmniej 2 tygodnie przed terminem wynajmu sali określając typ sali, zapotrzebowanie techniczne (krzesła, stoliki, rzutnik, ekran, tablica, nagłośnienie, oświetlenie itp.).

6. Potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest przez CKSiT drogą telefoniczną, mailową lub faksem w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia rezerwacji. Tylko potwierdzenie rezerwacji dokonane przez CKSiT jest równoznaczne z rezerwacją podanego terminu.

7. Ostateczna rezerwacja wynajmu sali oznacza, że Najemca zaakceptował warunki niniejszego regulaminu oraz cenę zgodną z cennikiem wynajmu pomieszczeń.

8. Najemca ma obowiązek w zamówieniu wpisać regułę: „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem wynajmu pomieszczeń administrowanych przez CKSiT w Świerzawie oraz akceptuję jego warunki” wraz z własnoręcznym podpisem.

9. Dyrektor CKSiT może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłat za wynajem w przypadkach organizowania imprez o charakterze kulturalnym przez Radę Sołecką lub Stowarzyszenie i Organizacje działające na terenie wsi lub przeznaczonych dla ogółu mieszkańców.

10. Odstąpienie od pobierania opłaty przez Wynajmującego wymaga złożenia przez Najemcę pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie.

11. Sale może nieodpłatnie wynajmować Urząd Miasta i Gminy Świerzawa oraz jednostki organizacyjne Gminy Świerzawa.

12. Pierwszeństwo w wynajmie pomieszczeń przysługuje:

1)Urzędowi Miasta i Gminy w Świerzawie;

2) gminnym jednostkom organizacyjnym;

3) podmiotom wykonującym ustawowe zadania gminy (np. spółki z udziałem gminy, stowarzyszenia).

13. Imprezy o charakterze zorganizowanym winny być zgłoszone do harmonogramu, prowadzonego przez CKSiT w Świerzawie.Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

a) organizatora przedsięwzięcia;

b) osobę odpowiedzialną (osoba powyżej 18 lat);

c) przewidywaną ilość osób;

d) czas oraz godziny w jakich ma się odbywać przedsięwzięcie.

14. Przy każdorazowym przekazywaniu sal i świetlic winna być wyznaczona osoba odpowiedzialna, do której należy przejęcie lokalu, nadzór nad korzystaniem z lokalu oraz przekazanie lokalu w stanie takim jakim został przyjęty.

15. Wynajmujący ma prawo do nieudzielenia zgody na przedłużenia wynajmu sali w przypadku nakładających się innych rezerwacji w tym samym czasie.

16. Wydarzenia mogą odbywać się w każdym dniu tygodnia.

17. Wynajmujący może odmówić Najemcy możliwości wynajmu, jeżeli stwierdzi, że charakter Wydarzenia w znacznym stopniu narusza dobre imię Wynajmującego, jest niezgodne z jego działalnością statutową, niesie w sobie treści agresywne, pornograficzne lub inne demoralizujące lub obrażające publiczność. Wynajmujący zastrzega sobie również prawo do odmówienia wynajmu w przypadku Wydarzeń o charakterze politycznym (agitacje, propaganda, podżeganie do konfliktu itp.).

18. CKSiTzastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia sal firmom, instytucjom lub organizacjom, które nie przestrzegały postanowień niniejszego Regulaminu we wcześniejszym terminie.

19. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na Wydarzeniu Najemcy oraz za jakość i poziom Wydarzenia. Odpowiedzialność za organizację Wydarzenia bierze w całości na siebie Najemca i pełni rolę Organizatora.

20. Ze sprzętu będącego na wyposażeniu sali można korzystać tylko na terenie sali oraz za zgodą Wynajmującego.

21. W przypadku Wydarzeń kilkudniowych Najemca może na swoją odpowiedzialność pozostawić w sali przedmioty wartościowe. W takiej sytuacji Najemca powinien zawiadomić o tym fakcie Wynajmującego.

22. Najemca opuszczając salę po zakończeniu Wydarzenie zobowiązany jest przekazać ją wraz z wyposażeniem Wynajmującemu.

23. Najemca wspólnie z pracownikiem Wynajmującego będącym w dniu wynajmu na zmianie zobowiązani są sprawdzić stan sali i sprzętu.

24. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń wyposażenia powstałych w okresie wynajmu sali.

25. Wynajmujący nie ma obowiązku promowania Wydarzenia Najemcy. Całością organizacji łącznie z działaniami promocyjno – marketingowymi zajmuje się Najemca. Wynajem sali nie nosi znamion tzw. współorganizacji, tzn. że Wynajmujący nie utożsamia się z Wydarzeniem. Wsparcie promocji ze strony Wynajmującego jest jedynie aktem jego dobrej woli i wynika z innych ustaleń określonych w zamówieniu najmu. Strony ustalą wtedy dodatkowe koszty związane z działaniami promocyjnymi, które poniesie Najemca (np. druk plakatów, ulotek, artykuły sponsorowane w prasie, spoty radiowe itp.)

27. W przypadku gdy Najemca chce skorzystać z rzutnika multimedialnego, sprzęt, z którego prezentacja będzie wyświetlana np. laptop musi być własnością Najemcy. CKSiT jednak może wypożyczyć swoje komputery. Każdy komputer musi być odpowiednio skonfigurowany do pracy z rzutnikiem. Jeśli prezentacja ma być wzbogacona dźwiękiem (nie ogranicza się tylko do obrazu) należy to określić w zamówieniu wynajmu.

§ 3.

1. Najemca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Najemca nieprzestrzegający warunków Regulaminu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez CKSiT oraz osoby trzecie.

2. W przypadku okoliczności od niego niezależnych (zdarzenia losowe, żałoba narodowa, klęska żywiołowa, itp.) CKSiT zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, odłożenia trwającego wynajmu sali.

3. W przypadku odwołania wynajmu z winy Najemcy, Najemca zobowiązany jest powiadomić Wynajmującego o tym fakcie min. 3 dni przed Wydarzeniem. W przeciwnym razie Najemca zapłaci Wynajmującemu karę regulaminową w wysokości 50% kosztów wynajmu określonych w umowie.

4. W przypadku przedłużenia czasu korzystania z sali, CKSiT uprawnione jest do naliczania dodatkowej opłaty. W przypadku wynajmu pomieszczeń liczonego w godzinach ustalona w zamówieniu stawka godzinowa naliczana będzie za każdą następną godzinę po przekroczeniu pierwszych trzydziestu minut tej godziny.

5. CKSiT zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do obowiązującego regulaminu.

6. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu najmu sali w CKSiT poddaje się orzecznictwu Sądu powszechnego właściwego dla CKSiT.

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2017

 Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki

w Świerzawie z dnia 2 stycznia 2017 r.

 

Cennik opłat wynajmu pomieszczeń, sprzętu audiowizualnego, wyposażenia i biletów na obiekty administrowane przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie.

 

Siedziba obiektu

Rodzaj obiektu

Kwota za 1 godzinę do 8 godzin w zł

Kwota powyżej 8godzin / doba w zł

 

Świerzawa

ul. Jeleniogórska 58

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie

Sala konferencyjna

40,00

---

Sala sekcyjna

11,00

---

Pokój gościnny z TV

---

36,00

 

Świerzawa

Plac Wolności 47 B

Sala widowiskowa CKSiT

Pokazy, wystawy, imprezy okolicznościowe bez zaplecza kuchennego

50,00

---

Imprezy okolicznościowe z zapleczem kuchennym

65,00

650,00

Wesela-sala z zastawą naczyń

---

1.100,00

 

Biegoszów

Sala świetlicy wiejskiej

40,00

400,00

Wesela: sala z zastawą naczyń

 

500,00

 

Dobków

Wiejski Dom Kultury i Schronisko Młodzieżowe

Pokazy, wystawy, imprezy okolicznościowe

50,00

500,00

Wesela:

Sala WDK bez zastawy naczyń

---

650,00

Miejsce noclegowe dla grup zorganizowanych (powyżej10 osób)

---

20,00

Miejsce noclegowe indywidualne

---

25,00

 

Lubiechowa

Wiejski Dom Kultury

Sala

40,00

500,00

mała salka

15,00

150,00

Wesela:

Sala WDK bez zastawy naczyń

 

---

650

 

Nowy Kościół

Wiejski Dom Kultury

Sala

Pokazy, wystawy, imprezy okolicznościowe

50,00

650,00

Wesela: sala bez zastawy naczyń

 

800,00

 

Podgórki

Świetlica wiejska (remiza OSP)

40,00

400,00

Wesela: bez zastawy naczyń

 

 

500,00

 

Rząśnik

Sala świetlicy wiejskiej

50,00

650,00

Wesela: sala bez zastawy naczyń

 

800,00

 

Rzeszówek

Sala świetlicy wiejskiej

30,00

300,00

Wesela: sala bez zastawy naczyń

 

500,00

 

Sędziszowa

Sala świetlicy wiejskiej

30,00

300,00

Wesela : 

sala z zastawą naczyń

 

500,00

 

Sokołowiec

Sala świetlicy wiejskiej

40,00

400,00

Wesela: sala bez zastawy naczyń

 

500,00

 

Stara Kraśnica

Świetlica Wiejska

Pokazy, wystawy, imprezy okolicznościowe

50,00

650,00

Wesela:

sala z zastawą naczyń

 

1.100,00

 

 

 

 

2. Wynajem sprzętu okolicznościowego:

Wyszczególnienie

Kwota za 1 godzinę w zł

Małe nagłośnienie:

- odtwarzacz CD i Dynacord

-2 kolumny

- 1 mikrofon

 

 

65,00

Duże nagłośnienie:

- Powerem mixer +2 kolumny satelitarne

- kolumny basowe

- CD player

- 2 mikrofony

 

100,00

Projektor i ekran

25,00

 

3. Wynajem wyposażenia:

Wyszczególnienie

Kwota za 1 godzinę w zł

Krzesło

2,50

Stół

7,00

Zastawa 1 komplet

3,00

 

4. Bilety wstępu na obiekty CKSiT:

Obiekt

Cena biletu wstępu w zł

Kościół zabytkowy św. Jana i Katarzyny

Bilet ulgowy – 2,00

Bilet normalny – 3,50

Wieża widokowa w Podgórkach

Bilet ulgowy – 2,00

Bilet normalny – 3,50

Basen kąpielowy w Świerzawie

Karta Dużej Rodziny z terenu gminy Świerzawa

Dzieci do lat 6

Dzieci od lat 6 do lat 15

Dzieci powyżej lat 15/ osoby dorosłe

Zwolnieni z opłaty

 

Zwolnieni z opłaty

Bilet ulgowy – 2,50

Bilet normalny – 5,00

Wypożyczenie:

Leżak

 

2,00 zł za 1h

Siłownia

Bilet normalny – 5,00 zł/1h

 

5. Opłata za korzystanie z pomieszczenia gospodarczego na PUP w Świerzawie (porozumienie z Urzędem Miasta i Gminy w Świerzawie) – kwota miesięczna 130,00 zł.

6. Opłata za korzystanie z pomieszczeń gospodarczych na 500+ w Świerzawie – kwota miesięczna - 200,00 zł.(porozumienie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świerzawie)

7. Bilety wstępu na imprezy, zabawy biletowane.

Cenę biletu wstępu na imprezy, zabawy publiczne organizowane w obiektach CKSiT ustala każdorazowo Dyrektor Centrum Kultury,Sportu i Turystyki w wysokościach uwzględniających koszty ponoszone przez Centrum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamy sponsorowane

Dowiedz się więcej na ten temat